Maze Tower – Kỷ lục tòa nhà mê cung dọc lớn nhất thế giới