Làm thế nào để tính được tỷ lệ mô hình

Làm thế nào để tính được tỷ lệ mô hình

Làm thế nào để tính được tỷ lệ mô hình ? Tính toán tỷ lệ cho phép bạn thu nhỏ một đối tượng trong mô hình, nhưng vẫn giữ tất cả các thuộc tính của nó trong một tỷ lệ tương tự như khi nó ở kích thước bình thường. Ví dụ phổ biến như tỷ lệ một bản đồ, tỷ lệ các đặc tính của mặt đất với một kích thước nhỏ hơn.

Hướng dẫn:

  1. Đo một trong những tính năng từ mô hình và sau đó tìm các phép đo thực tế. Ví dụ, muốn làm kích thước mô hình tòa nhà cao 20 tầng là 500mm. Nhưng trong thực tế nó có kích thước 64m.
  2. Viết tỷ lệ mô hình: ví dụ tỷ lệ mô hình là 64m/500mm.
  3. Viết tỉ lệ mô hình so sánh. Tỷ lệ mô hình so sánh mẫu số của tỷ lệ đầu tiên và đặt nó trong các đơn vị tương đương với tử số. Ví dụ, tỷ lệ so sánh là 64m/0,5m.
  4. Thiết lập các tỷ lệ mô hình so sánh bằng 1. Trong ví dụ này, 64m/0,5m, tương đương với 1/128. Do đó, tỷ lệ là 1/128.

Share post:

Viết Bình Luận

Your email is safe with us.