Khánh thành cầu dây văng xuyên Á tạo điều kiện vận chuyển thuận lợi Việt Nam-Phnom Penh