10 tố chất của một nhà thiết kế, chế tạo mô hình giỏi